Figyelem: ez a cikk nehezen emészthető gondolatokat tartalmaz, tartalmának befogadása nagy fokú nyitottságot igényel. Mindenki a saját felelősségére olvassa!

Az elmúlt mintegy két és fél év alatt milliók traumatizálódását kísérhettük figyelemmel a COVID fedőnévre keresztelt pszichológiai hadművelet kapcsán. Milliárdok vették be a dajkamesét, hogy amennyiben oltatják magukat egy teljesen ismeretlen hatású kísérleti szerrel, mindannyian visszanyerhetjük hajdanvolt egészségünket, létünk visszarendeződhet a normál kerékvágásba és még szeretett nagymamánk életét is megmenthetjük.

A többség immár jól látja, hogy nem létezik többé normál állapot, melybe vissza lehetne térni. Mialatt folyamatosan háborúról, válságról, globális konfliktusokról és mentális krízisről lamentál a nemzetközi sajtó, a temérdek figyelemelterelés valójában ama tény elfedésére szolgál, hogy a vakcinák teszik a dolgukat. Amíg az emberiség a külvilág által berendezett színpad előtt tapsikol a globális színtársulat drámaelőadásán, az oltások lefolytatják azt a száz évvel korábban megjósolt eseményt, miszerint elválasztják az embert annak lelki működésétől.

A vakcinavallás ideológiai bázisa: a materialista ál-mennyország ígérete

Hajdanán mindenki által elfogadott s gyakorlatilag megdönthetetlen ténynek számított, hogy mi mindannyian csak átutazók vagyunk ezen a bolygón. Földi testünket, mely fizikailag megkötözvén minket súlyos korlátok közé szorít, idővel le kell vetnünk, hogy valós önvalónk (a lélek) kiszabadulván a test rabságából szabadon szárnyalhasson.

angel_child

A földiek halálnak hívják ezt a folyamatot, a lélek pedig úgy, hogy visszatérés az életbe.

Megérkezett azonban a felvilágosodásnak nevezett elsötétülési folyamat, hogy annak aspiránsai bebeszéljék az emberiségnek: valójában az ideiglenes földi lét az egyetlen élet. Nem hogy mennyek országa nem létezik, de a szemeink által érzékelhető biológiai halált az örök elmúlás követi.

Az igazság ellenkezőjének valóságként való beállítása a mai napig sikerrel alkalmazott elmetrükk a sátáni hatalom részéről.

Igen ám, de a hazug állításoknak rendkívül súlyos következményei lettek. Az élő lélek elkezdett lázadni az abszurd állítás ellen, hogy ő mint halhatatlan, Isten országát szabadon és korlátok nélkül megöröklő személy ne futhasson be a maga elmúlásán felül más életutat.

Mialatt a pestisjárványtól a materializmuson át az istenember diktátorok tombolásáig tartó történelmi utat bejártuk, elkezdtek a minket becsapó szélhámosok rádöbbenni a tényre, hogy az igazság tökéletesen kiirthatatlan, sőt mi több, megmásíthatatlan. Az emberek vágyakoznak az örök létre (nyilván nem olyan monoton körülmények közt, ahogy földi uralkodóik lehetővé teszik), az örömre, a boldogságra, s semmiféle materialista áltudomány nem képes megfosztani őket ettől a mindent felülmúló vágytól.

dreamy_angel

Rájött a hatalom, hogy amennyiben szeretnék az emberiséget tőrbe csalni, testüket, lelküket és elméjüket egyaránt birtokba venni, majd az újkori rabszolgatartók feltétlen szolgálatába állítani, egyetlen dolog, amit reálisan megtehetnek, hogy elkezdik megígérni számunkra a mennyek országát – itt a Földön.

Napjainkra világosan kibukott, hogy mialatt milliárdok gúnyolják az Istent és kényszerítik embertársaikat a materialista tudomány és a földi mammon imádatára, egyebet nem tudnak, mint leutánozni ugyanazokat az állapotokat, melyeket egy kétezer éves „mesekönyv” és temérdek ősi tekercs felvázolt.

Mit van mit tenni, amennyiben az uralkodó osztály, kik önálló teremtő erővel nem bírnak, kívánja a maga ál-édenkertjét tartósan berendezni itt a Földön, szükséges meggyőzniük százmilliókat arról, hogy a rabszolgaság jelenti a szabadságot, az ostobaság a józan észt, a betegség az egészséget, az elit feltétel nélkül való szolgálata pedig a Paradicsom beköszöntét.

Az oltásprogram transzhumanista gyökerei

robotember

Az évszázadok során a totalitárius parancsolgatás, tömeggyilkos rémuralkodók népirtási törekvése, végül az elme kémiai vagy szellemi befolyásolására tett mindennemű kísérlet kudarcot vallott. Egyértelműen kibukott a materialista kaszt részére, hogy nyílt színi kényszer által soha nem fogják tudni az engedelmeskedési rátát a kritikus szintre növelni, melyen megvalósítható volna az istentelenek teljhatalma és az Isten gyermekeinek eltüntetése a Föld színéről, hiszen viselkedésük nyomán rögvest le is buknak.

Ki kellett találni valami mást, ami egyidejűleg szavatolja a földi lét mindhárom szintjének – test, lélek, szellem – egyszerre való leuralását. Nem lehet kizárólag a testet kínozni, mert józan ésszel bárki rájöhet, hogy nem jót, hanem gonoszságot cselekszik velünk a hatalom. Az elmét sem lehet csak úgy birtokba venni hazug ideológiák és tudatmanipuláció által, mert az ember idővel kényszerűen megtapasztalja az általa éltetett eszmerendszer következményeit, amikor elkezd korogni a gyomra, vagy ok nélkül eljön érte a fekete autó. A lélek leuralása sem lehetséges egykönnyen, mert a lélek kipusztíthatatlan tudással bír az igazságról, hogy nem halálra ítélt fizikai torzók vagyunk csupán, hanem örök létre, örömre és boldogságra hivatott kozmikus lények. A lélek nem tűri sem a sanyargatást, sem a manipulációt.

Mit tehet hát a hatalom ebben a patthelyzetben? Száz éve érkezett az ötlet a tudományos klerikália asztalára: immár temérdek betegséget kezelünk vakcinákkal, melyek közvetlenül a véráramba fecskendeztetvén (hol Jézus tanítása szerint a lélek lakozik) a testen belül fejtik ki hatásukat. A külső megkínzások ellen tud védekezni a lélek, de mi van, ha a gyötrelem belül fejti ki hatását?

angels1

A vakcinaipar évtizedek óta kutatja a módszer megvalósíthatóságát. Egészen három évvel ezelőttig úgy tűnt, mindennemű kísérletükkel kudarcot vallottak, a vakcinagyártók pedig a csőd peremére kerültek – egészen a kifundált COVID-pandémia megérkeztéig.

Megszületett az alkalom, hogy a szinte már kukázni készült mRNS technológia bevetésre kerüljön – ha betegséget nem is lehet gyógyítani vele, információ szállítására azért még alkalmas. Talán ennyi is elég lesz az emberiség feletti kontroll átvételéhez.

A folyamat ideológiai megalapozását az ateista világvallás szellemi központjának számító Szilícium-völgyben végezték, hol első alkalommal sikerült elérni az emberiség lelkének és elméjének tökéletes leláncolását. A másodpercnyi öröm-falatkákat felszolgáló Facebook, Twitter, Instagram, YouTube sikerrel végezte el az emberiség figyelmének elterelését a mennyek országáról a földi Paradicsom ígérvénye felé. Beköszöntött a Kánaán, mindenki elfeledkezhet végre a napi gyötrelmeiről, félreteheti a lelkiismerete szavát, s beszolgáltathatja létének mindhárom dimenzióját a pszichológia, a világháló és a neoliberális kapitalizmus kontrollálta földi Éden szolgálatára.

Az emberiség de facto totális függőségben tengő rabszolgájává lett a szisztémának, de hiányzott még egyetlen lépés a folyamat betetőződéséhez és az ember magántulajdonná válásának lepecsételéséhez: ezt a műveletet hajtják végre a kísérleti COVID vakcinák.

covid_pass_valid

A Szilícium–völgy okkultista ráolvasás elvén működő ideológiája szerint a gépi algoritmusok jobban ismernek minket, mint mi magunkat. Az emberiség egy tökéletesen kiismert, meghackelhető, szabad akaratától megfosztott, kvázi állati ösztöneinek élő, terelhető birkanyájjá vált.

Amennyiben az ember rákényszeríthető, hogy önálló elhatározásából vesse sutba a mennyek országának ígérvényét, s csatlakozzon új istenéhez, az MI kontrollálta kaptárelméhez, ez az egyetlen akció, melyet még Isten sem tud megbocsátani. Mivel a testük, lelkük, elméjük feletti totalitárius kontroll lehetőségét beszolgáltató személyek kvázi tudatosan választják a gonoszt és a Sátán szolgálatát – mely folyamatot korábban lehetetlen volt megtévesztés és kényszer nélkül véghez vinni, s a lázadó lélek súlyos, olykor embertelen gyötrelmek árán, de élete végén kiszabadulhatott a szisztémából –, sajnos nem marad mire alapozni a kegyelmet és a megbocsájtást.

Jézus figyelmeztetett mindannyiunkat: aki az Atyát káromolja (kvázi ateista, materialista, keresztényüldöző), annak megbocsájtatik; aki a fiút káromolja (Jézus tanításait semmibe veszi, s nem fogadja el az ő ajándékát, ami az alanyi jogon járó megváltás), még annak is megbocsájtatik. Ám aki a szent lelket káromolja, s mindennemű lelkiismereti aggályai, figyelmeztető jelzések (balesetek, betegségek, szerencsétlenségek) ellenére makacs módon AKARATLAGOSAN is a gonosz kiszolgálását, embertársai becsapását, tönkre tételét, kigúnyolását és hazugságok terjesztését végzi, továbbá aláírással és bélyegzővel ellátott szándéknyilatkozatot ad le arra vonatkozóan, hogy szeretné kivetetni magát az élet könyvéből, annak nem bocsájtatik meg.

spiritualitas_kiolt

Ahogy a Bibliában megfogalmazódik, kezdetben vala az ige (igézés), s önkényesen földi isteneinkké avanzsált elöljáróink is ugyanezen követendő protokoll szerint járnak el.

A vakcinaprogram bevezetésével egy időben Yuval Noah Harari, a transzhumanista új világrend egyik fő ideológusa megfogalmazta, hogy a szabad akarat, sőt mi több, a spirituális szabadság egy mítosz, melyet megdöntött az algoritmikus determináció és a véletlenszerűségek mechanikusan kontrollálható uralma. Ahogy mindent a visszájára fordítanak, úgy kinyilvánítja, hogy az ember találta ki Istent, és nem fordítva: Isten teremtette az embert. A lélekműködésre utaló mindennemű nyom (megérzések, szorongás, gátlások, erkölcsi tartás) nem mások, mint az agyban spontán generálódó kémiai folyamatok.

Amennyiben az emberiség tényleg a materialista tudomány által értelmezhető és kontrollálható szintre süllyed vissza, valóban elkerülhetetlen a transzhumanista prófécia beteljesülése.

Annak ellenére, hogy a komplett spirituális szemlélet létjogosultságát kukába hajítják a tudományvallás szentségtelen apostolai, voltaképpen nem egyebet ígérnek, mint az Isten által ígért mennyek országának felépítését – csak éppen Istenen és a valódi mennyek országán kívül.

vr_world2

Miután a vakcinaprogram bevezetésre került, a tudományos klerikália úgy kívánta leszerelni a kísérleti méreganyagokból nem kérőket, hogy mivel nem hisznek feltétel nélkül a tudományban, ezért eretnekekként kell őket elégetni. Beindult a boszorkányüldözés az antiszociális médiában, a szakmunkás fact checkerek elvégezték a a sztientifista egyház dogmarendszeréhez nem illeszkedő információk eltávolítását. Az oltást elutasítókra a söpredék tömeg vérmes gyűlölete zúdult ugyanúgy, ahogy annak idején Jézus keresztre szögelését követelte az óbégató csürhe.

Még az Istent sem voltak képesek kivenni a képletből a transzhumanista génmérnökség apostolai: mennyei Isten ugyan nincs, viszont emelünk magunknak egyet porból, sárból, szilícium-lapkákból, ami mint halhatatlan és megkérdőjelezhetetlen földi istenség az életünket igazgatja, meghatározza, hová mehetünk és hová nem, mit ehetünk és ihatunk, mit gondolhatunk.

Amennyiben annyira felsőbbrendűnek képzelik magukat, miért rendelkeznek gyakorlatilag zéró kreativitással ezek az újfeudalista jellemhulladékok? Miért nem tudnak egyebet kitalálni, mint egy mesekönyv fantáziakölteményeinek leutánzását?

Az új Isten az MI, a mennyország a felhőtárhely, a kiirtott lelket helyettesítő szubsztancia a vérben immunműködést javítgató nanorobot-sereg, az új lelkiismeret az algoritmikus befolyásolás, az erkölcs a szociális kreditrendszer, a megváltó Krisztus a vakcina, a szentelt víz a fertőtlenítő, az Isten képmására teremtett arc a maszkkal eltakart fröcsögő pofa, Az ördög a vírus, Isten haragja a kifundált pandémia.

angel_doctors

„Mikor babonás középkornak hívjuk a korszakot, melyben az emberek szellemektől rettegtek, felvetődik a kérdés: miért, változott bármi is azóta? Nem félnek ugyanúgy az emberek szellemektől, mint régen? A középkori szellemek legalább tényleg ijesztők voltak, de korunk bacillus-démonai túlontúl aprók és jelentéktelenek, hogy alapot nyújtsanak a félelemre.”

– Rudolf Steiner